Úvod Oznamy Upozornenie pre stavebníkov

UPOZORNENIE  PRE   STAVEBNÍKOV !!!


Upozorňujeme  stavebníkov,  ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla,

že  1.júla  2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015  ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška  MV SR č.141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Na základe vyššie uvedených právnych predpisov  stavebníci, ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to-  zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

ADRESNÝM  BODOM je priestorový údaj , ktorý označuje polohu:

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo

hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán. Adresný bod  vyhotovuje geodet – zememerač pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácii stavby- musíte ho o to požiadať.

Stavebníci – developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu pozemných komunikácií, sú povinní zabezpečiť vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice  v listinnej podobe a ako elektronický dokument pred určením názvu ulice pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

GEOGRAFICKÁ OS ULICE je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

 

Prílohy k upozorneniu:

Príhláška k vyhláške  č.142/2015 Z.z.