Úvod Program HaSR Prírodné zdroje
Prírodné zdroje

Dolná Seč leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona v nadmorskej výške 155 m. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné uloženiny s lužnými a nivnými pôdami.

Z celkovej výmery pôdneho fondu, zaberá až 88% pôda poľnohospodárska, vo výmere ktorej má 93%-né zastúpenie orná pôda. Vo výmere pôdy nepoľnohospodárskej, predstavuje 51% zastavaná plocha. 18% z celkovej výmery zaberajú vodné plochy a lesný porast sa rozprestiera na 16-tich % nepoľnohospodárskej pôdy.