Úvod Program HaSR Demografické zdroje
Demografické zdroje

K 31.12.2006 žilo v obci dolná Seč 444 obyvateľov. V rámci Slovenska, ako aj Levického okresu patrí k menším obciam. 
Z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obce Dolná Seč je 58 obyvateľov (13,06%) v predproduktívnom veku, 218 (49,1%) obyvateľov predstavuje zložku produktívneho obyvateľstva a počet obyvateľov v poproduktívnom veku je 168 (37,84%). Podľa tejto vekovej štruktúry možno dané územie považovať za regresívny typ sídla, nakoľko v počte obyvateľov prevláda poproduktívna zložka (obyvatelia v dôchodkovom veku) nad predproduktívnou (deti a mládež do 14 rokov) a to pomerom takmer tri k jednej. Tento jav je charakteristický pre menšie obce, kde základom ekonomickej štruktúry je poľnohospodárstvo.
Pri porovnaní jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Dolnej Seče s okresnou úrovňou možno konštatovať značný deficit obyvateľov v produktívnom veku, v neprospech zastúpenia poproduktívnej zložky obyvateľstva.

Vývoj obyvateľstva obce Dolná Seč v rokoch 1970-2006

rok predproduktívny
vek do 14 rokov
produktívny
vek 15-60 rokov
poproduktívny
vek nad 60 rokov
celkom
1970 154 384 110 648
1980 133 350 110 593
1991 53 242 135 432
1997 40 222 147 402
2001 47 278 147 426
2005 56 296 151 447
2006 58 218 168 444

Vierovyznanie

Obec Dolná Seč je nábožensky rôznorodá, nakoľko tu má zastúpenie viacero cirkví a náboženstiev. Najviac obyvateľov sa hlási k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania - 26,3% a k rímskokatolíckej cirkvi - 25,4%.

Obec je charakteristická tým, že na jej území žijú zástupcovia širokého spektra cirkví a náboženstiev, spolu má v obci zastúpenie až desať cirkví. Obce nachádzajúce sa v tejto geografickej oblasti Tekovského regiónu sa vyznačujú náboženskou heterogenitou.

Národnosti, menšiny

Národnostne možno považovať obec Dolná Seč za etnicky vyrovnanú. Podľa posledného sčítania ľudu tvorí podiel slovenskej národnosti 85,4%. K maďarskej národnosti sa hlási 7,5% obyvateľov regiónu a podiel rómskej národnosti predstavuje 2,6%, aj keď v skutočnosti je tento podiel oproti výsledkom SODB z roku 2001 vyšší.

Vzdelanie

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce dolná Seč odzrkadľuje vidiecky charakter tohto územia. Je dôležitou charakteristikou z hľadiska rozvoja trhu práce a ekonomickej štruktúry obce.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov je v porovnaní s obcami v Tekovskom regióne, ako aj s celoslovenským priemerom pomerne priaznivá. Až polovica dospelej populácie obce má ukončené len základné vzdelanie, 25% učňovské vzdelanie a 18% z dospelých obyvateľov má ukončenú strednú školu s maturitou. Aj napriek vysokému podielu obyvateľov so základným vzdelaním dosiahlo 7% obyvateľov vysokoškolské vzdelanie. Ide najmä o VŠ s poľnohospodárskym a technickým zameraním. Tento fakt vyplýva zo zamerania územia na strojárenskú a priemyselnú výrobu a je spôsobený existenciou silných a významných strojárenských a energetických podnikov priamo v území, ktoré vyhľadávajú kapacity v týchto odvetviach. (JE Mochovce, SES Tlmače) Tiež súvisí so silnou poľnohospodárskou základňou obce.

Ekonomicky aktívny obyvatelia

Z hľadiska ekonomickej aktivity je v obci nízky podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v pomere s trvalo bývajúcim obyvateľstvom (40,46). V porovnaní so slovenským podielom ekonomicky aktívneho obyvateľstva je to menej až o 11%. AK by sme tento údaj porovnali s úrovňou Levického okresu, tu je rozdiel ukazovateľov 9%. Tento fakt vyplýva najmä z vidieckeho charakteru sídlenia, kde väčšina žien zostáva v domácnosti, resp. má menej príležitostí sa zamestnať. Kým podiel žien na trvalo bývajúcom obyvateľstve v obci je o 0,3% vyšší ako priemer Nitrianskeho kraja, ich podiel na ekonomicky aktívnom obyvateľstve je o takmer 5% nižší. Týmto javom sa dá vysvetliť aj to, že pomer ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom obyvateľstve je o 10,5% nižší, ako v Nitrianskom kraji.