Úvod Program HaSR Materiálne zdroje
Materiálne zdroje

Vlastnícke vzťahy

Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde je podobné ako na väčšine Slovenska. Vzhľadom na zdĺhavosť procesu predstavujú nejasné vlastnícke vzťahy a historická rozdrobenosť vlastníctva prekážku pre ďalší rozvoj územia a rozvojové . Obec Dolná Seč nemá ROEP, v obci neprebehli pozemkové úpravy a absentuje tu aj územno-plánovacia dokumentácia.

Domový a bytový fond

Existencia príležitostí na bývanie, ako aj stav domového a bytového fondu sú určujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú ďalší rozvoj obce a napĺňajú jej obytnú funkciu.

Štruktúra domového fondu v obci odzrkadľuje vidiecky ráz, väčšina obyvateľov žije v rodinných domoch, z ktorých je 89% trvalo obývaných, zvyšok tvoria neobývané domy. Tento údaj je aktuálny k poslednému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov z roku 2001. Terajšia situácia v obývanosti domového fondu je priaznivejšia.

V obci sa nenachádzajú žiadne bytovky.

Vo vlastníckych vzťahoch domov má jednoznačnú prevahu vlastníctvo fyzických osôb, ktoré je aktuálne takmer v 96%-tách všetkých domov. 1% domov z celého domového fondu je vo vlastníctve obce.

Priemerný vek rodinných domov je 50 rokov, čo je vyšší vek ako priemer v Levickom okrese a Tekovskom regióne.

Pri členení rodinných domov podľa roku ich výstavby prevládajú čo do počtu rodinné domy vystavané do roku 1945. Silné zastúpenie majú domy postavené v rokoch 1946 až 1970. V tomto časovom horizonte obyvatelia postavili 32% z celkového počtu rodinných domov v obci. Najmenšia výstavba bola zaznamenaná od roku 1981 až do roku 1990.

Najviac domového fondu prvej kategórie sa v obci Dolná Seč postavilo v rokoch 1971-1980. Pri domovom fonde druhej kategórie bola najprogresívnejšia výstavba v rokoch 1946-1970.

Infraštruktúra a vybavenosť domácností

Vybavenosť domov základnou infraštruktúrou je závislá od vybavenosti obce. Ak má obec dobudovanú technickú infraštruktúru, väčšina domácností v obci využíva tieto služby. Vybavenie obce Dolná Seč technickou infraštruktúrou je podobné širšiemu regiónu a okolitým obciam.

82,5% z celkového počtu domácností je napojených na plyn, 89% domácností je vybavených vodovodom, na žumpu a septik je napojených 93,1% domácností.

Cestnú infraštruktúru tvoria síce hlavne miestne cesty, napriek tomu spojenie s hlavnými cestami je dobré (blízkosť cesty 1/51 a 1/76). Obcou vedie železničná trať a nachádza sa tu železničná zastávka, a obec je zapojená tiež do verejnej autobusovej dopravy. Zaobchádzanie s komunálnym odpadom je na dobrej úrovni, v obci je organizovaný separovaný zber.

Majetok obce Dolná Seč

MAJETOK
NADOBÚDACIA HODNOTA V Sk
POSLEDNÁ ÚČTOVNÁ HODNOTA K 06/2006
Obecný úrad
238 020
-
Kultúrny dom
3 377 719
2 624 689
ČOV
10 500 000
9 187 500
Vodný zdroj
1 732 441
1 047 369
Materská škola
1 180 617
850 963
Dom smútku
122 903
456 134
SPOLU
17 151 700
14 166 655

V katastrálnom území obce Dolná Seč sa nenachádza žiadna voľná hospodárska budova.

Budúce plánované aktivity v oblasti investičnej činnosti.

PLÁNOVANÁ INVESTÍCIA
ČAS
ROZPOČET
ZDROJ
KD-podkrovie 2007-2008
3 000 000
Vlastný zdroj+ dotácia
Rekonštrukcia MŠ na iné účely 2008-2009
5 000 000
Fondy
Športové ihriská 2008
600 000
Vlastný zdroj
Oddychová zóna 2008
800 000
Vlastný zdroj
Kanalizácia 2007
35 000 000
Fondy