Úvod Samospráva obce
Samospráva obce

 

Starosta obce : Eugen Čornák


Zástupca starostu: Jozef Kresťanko


Sobášiaci a náhradník: Ing. Iveta Vargová a Ing. Zuzana

Bezáková PhD.
 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných  hlasov:


1. Jozef Kresťanko

2. Ing. Iveta Vargová

3. Karol Kasáš

4. Ing. Zuzana Bezáková PhD.

5. Ing. Alexander Kúcs

 


Plán zasadnutí OZ v Dolnej Seči na rok 2018

30. január 2018

27. marec 2018

29. máj 2018

26. jún 2018

25. september 2018

11. december 2018

 

 


 

Plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017

 

 
Komisie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči


Rokovací poriadok komisií

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda komisie:

Ing. Zuzana Bezáková PhD.

Členovia komisie: Irma Kozárová
Ing. Marián Broškovič
Mgr. Soňa Tomanková
Bc. Rita Vámošová
Plán činnosti na r. 2015 Plán činnosti komisie OVP.pdf


Finančná komisia

Predseda komisie:

Ing. Iveta Vargová

Členovia komisie:

Ing. Rastislav Bezák

Ing. Boris Sava

Ing. Jozef Čech

Zuzana Černáková

Plán činnosti na r. 2015

Finančná komisia-plán činnosti.pdfKomisia  výstavby a rozvoja

Predseda komisie:

Ing. Alexander Kúcs

Členovia komisie: Ing. Tibor Lipovský
Mária Barzová

Ondrej Sucháč

Milan Pastorok
Plán činnosti na r. 2015 Plán činnosti komisie na rok 2015.pdf


Komisia kultúry a športu

Predseda komisie:

Karol Kasáš

Členovia komisie:

Anna Kasášová

Katarína Sakošová

Edita Sakošová

Markéta Ginčaiová

Ondrej Ginčai

Plán činnosti na r. 2015 Plán činností komisie kultúry a športu.pdf


 
Zásady

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Seč


 
Zápisnice

 

Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva 10.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 7.1. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. 1. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31. 3. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 4. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5. 5. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 5. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 30. 6. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 7. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29. 9. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29. 3. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31. 5. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 6. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 9. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 3. 12. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 3. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20. 6. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 9. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 10. 4. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12. 6. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 24. 9. 2018


 
Uznesenia

 

Uznesenie z ustanovujúceho zastupiteľstva 10.12. 2014

Uznesenia z 27. 1. 2015

Uznesenia z 31. 3. 2015

Uznesenia z 28. 4. 2015

Uznesenia z 5. 5. 2015

Uznesenia z 26. 5. 2015

Uznesenia z 30. 6. 2015

Uznesenia z 28. 7. 2015

Uznesenia z 29. 9. 2015

Uznesenia z 14. 12. 2015

Uznesenia z 29. 3. 2016

Uznesenia z 31. 5. 2016

Uznesenia z 28. 6. 2016

Uznesenia z 26. 9. 2016

Uznesenia z 3. 12. 2016

Uznesenia z 28. 3. 2017

Uznesenia z 20. 6. 2017

Uznesenia z 26. 9. 2017

Uznesenia z 14. 12. 2017

Uznesenia z 10. 4. 2018

Uznesenia z 12. 6. 2018


 
Všeobecne záväzné nariadenia

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dodatok č. 1/2015

k Všeobecnému  záväznému  nariadeniu obce Dolná Seč  č. 3/ 2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady