Úvod Samospráva obce
Samospráva obce

 

Starosta obce : Zdenka Furdová


Zástupca starostu: Ladislav Miklóš
 

Poslanci obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných  hlasov:


1. Mgr. Lenka Schweier

2. Ladislav Miklóš

3. Ondrej Nagy

4. Ing. Alexander Kúcs

5. Miroslav Kamenský

 


 

 

 
Zásady

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Seč


 
Zápisnice

 

Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva 10.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 7.1. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. 1. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31. 3. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 4. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5. 5. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 5. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 30. 6. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 7. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29. 9. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29. 3. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31. 5. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 6. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 9. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 3. 12. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 3. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20. 6. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 9. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 10. 4. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12. 6. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 24. 9. 2018

Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva z 10.12. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 21.12. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 29.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 21.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 16.4.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 28.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 25.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 24.9.2019


 
Uznesenia

 

Uznesenie z ustanovujúceho zastupiteľstva 10.12. 2014

Uznesenia z 27. 1. 2015

Uznesenia z 31. 3. 2015

Uznesenia z 28. 4. 2015

Uznesenia z 5. 5. 2015

Uznesenia z 26. 5. 2015

Uznesenia z 30. 6. 2015

Uznesenia z 28. 7. 2015

Uznesenia z 29. 9. 2015

Uznesenia z 14. 12. 2015

Uznesenia z 29. 3. 2016

Uznesenia z 31. 5. 2016

Uznesenia z 28. 6. 2016

Uznesenia z 26. 9. 2016

Uznesenia z 3. 12. 2016

Uznesenia z 28. 3. 2017

Uznesenia z 20. 6. 2017

Uznesenia z 26. 9. 2017

Uznesenia z 14. 12. 2017

Uznesenia z 10. 4. 2018

Uznesenia z 12. 6. 2018

Uznesenia z 24. 9. 2018

Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva z 10. 12. 2018

Uznesenia z 21.12.2018

Uznesenia z 29.1.2019

Uznesenia z 21.2.2019

Uznesenia zo 16.4.2019

Uznesenia z 28.5.2019

Uznesenia z 25.6.2019

Uznesenia z 24.9. 2019


 
Smernice

Smernica 01/2019 o úhradách za používanie zariadení obce Dolná Seč

 
Všeobecne záväzné nariadenia

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dodatok č. 1/2015

k Všeobecnému  záväznému  nariadeniu obce Dolná Seč  č. 3/ 2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Stránka 1 z 2