INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Tieto informácie boli zverejnené dňa 14.03.2022. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám  do 30 dní po zverejnení, t.j. do 14.04.2022 na Obecnom úrade Dolná Seč. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva.

INFORMÁCIE O ZDROJI OHROZENIA:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=23&odbor=4

https://www.minv.sk/swift_data/source/
verejna_sprava/OU%20Levice/
OKR/7_aktualne_info/Inf_pre_verej1.pdf