Vitajte na internetovej stránke obce Dolná Seč. Na tomto mieste Vám chceme priblížiť históriu obce, tradície a súčasnosť. Dozviete sa aj aktuálne informácie zo života obce, samosprávy, kultúry, športu a mnohé iné. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa snažíme vytvárať podmienky pre spokojný, plnohodnotný a radostný život obyvateľov našej obce. Naším spoločným cieľom je, aby sa tu každému páčilo a bolo dobre najmä tým, ktorým táto obec prirástla k srdcu.

Tešíme sa na pripomienky, rady, nápady, odkazy Vás – našich občanov, rodákov, pravidelných či náhodných návštevníkov – všetkých, ktorým na obci záleží a sú ochotní pomôcť pri riešení každodenných problémov.

Vážení občania,

obec Dolná Seč zakúpila pre občanov, ktorí bývajú v našej obci respirátory. V priebehu dnešného dňa vám ich pracovníci obce budú doručovať do schránok.

V prípade ak ste v karanténe a nemáte možnosť nakúpiť si základné potraviny s pomocou rodiny alebo známych, naďalej platí možnosť donášky potravín z miestneho obchodu a v tomto prípade kontaktujte priamo našu pani obchodníčku na tel č. 0948 069 966.

V prípade ak

Výsledok testovania 
MOM Dolná Seč za 27.02.2021 a 28.02.2021
Počet vykonaných testov 445
Počet pozitívnych testov 0
 
 Ďakujem dnešnému odberovému tímu a všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli.
 

 

POZOR ZMENA !!!
Testovanie 06.03.2021
Vážení občania,
opäť pripravujeme testovanie v našej obci, ale tentokrát sa už nebude testovať u nás aj v nedeľu.
Z tohto dôvodu budú pri testovaní uprednostnení na rezervovanie si termínu v rezervačnom systéme občania s trvalým a prechodným pobytom, dlhodobo zdržujúcim sa alebo pracujúcim v obci Dolná Seč a Vyšné nad Hronom s možnosťou zaregistrovať si termín v rezervačnom systéme, ostatným budú tentokrát rezervácie zrušené!!!!!
PROSÍM rešpektujte toto rozhodnutie, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam.
Samozrejme budeme opäť priebežne vybavovať aj občanov z iných obcí, ktorí nebudú zaregistrovaní a to podľa aktuálnej situácie a spravíme v rámci našich možností a síl opäť všetko pre to, aby sme stihli otestovať čo najviac občanov a testovanie prebiehalo plynule, bez komplikácií.
Za pochopenie ďakujeme

Harmonogram testovania

Sobota od 8.00h do 16.45h s prestávkou na obed a dezinfekciu od 11.45h do 13.00h

 

  Rezervovať termín

Občania, ktorí majú záujem o testovanie, ale nemajú prístup k internetovému pripojeniu, môžu kontaktovať od štvrtka počas úradných hodín pracovníčky:

OcÚ v Dolnej Seči na tel. čísle 036 6330240 alebo

kde vás na testovanie zaregistrujú.

 SYSTÉM TESTOVANIA

Na testovanie prichádzajte podľa termínu, ktorý ste si zarezervoval/a.

Priebežne budú podľa možností vybavovaní aj občania bez registrácie, tak ako tomu bolo aj pri predošlom testovaní.

Aj napriek zodpovednej príprave môže dôjsť k posunu časov.

Prosíme teda o trpezlivosť a hlavne o dodržiavanie platných hygienických nariadení.

Na testovanie treba čakať pred budovou v ochrannom rúšku a dodržiavať 2 m odstup.

  1. Do budovy odberného miesta budete volaný/á príslušníkom OS SR v poradí v akom ste zaregistrovaný/á.
  2. Pred vstupom je potrebné si dezinfikovať ruky.
  3. Vo vnútri predložíte administratívnemu pracovníkovi občiansky preukaz.
  4. Po zapísaní údajov administrátorom, vám podajú vreckovku a prejdete k miestu kde si vyfúkate nos a vreckovku zahodíte do koša.
  5. Dezinfikujete si ruky a dostanete 2 ks lístkov s vašim poradovým číslom.
  6. Prejdete na miesto testovania, kde odovzdáte 1 ks lístka a vykonajú vám odber, rúško je potrebné si stiahnuť len z nosa, na ústach ostáva.
  7. Po odbere prejdete do čakárne a čakáte kedy vás vyzvú podľa vášho poradového čísla.
  8. Po obdržaní potvrdenia vychádzate z miestnosti bočným vchodom.
  9. Na potvrdení nájdete aktuálne poučenia čo robiť v prípade ak ste pozitívny/a.

 Prajem pekný deň

Z. Furdová

 

REZERVOVAŤ TERMÍN

 

  

 

Oznamujeme , že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne  Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 18.1.2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin. 

Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 8.2.2021 bude prímestská autobusová doprava vykonávaná dopravcom ARRIVA Nové Zámky, a.s. premávať v režime školského vyučovania.

Ďalšie informácie sú aktualizované na webovej stránke dopravcu: 

https://arriva.sk/nove-zamky/od-8-2-2021-premava-primestska-autobusova-doprava-v-rezime-skolskeho-vyucovania/

Ďalšie informácie budú aktualizované na webovej stránke dopravcu:  https://arriva.sk/nove-zamky/

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapaäťoým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je  potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať vlehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Zapojme sa do strednodobého hodnotenia stratégie CLLD ,,S nami pre nás“ OZ Tekov-Hont.

obyvatelia:

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU V INFIKOVANEJ A VYSOKORIZIKOVEJ OBLASTI
(NEKOMERČNÉ CHOVY – DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU) Stiahnete TU.

Vážení občania, každý zásah do súčasného stavu obecnej zelene, najmä jej likvidáciu alebo výsadbu  je možný len so súhlasom obce a v súlade so schváleným územným plánom kde sa zeleň musí zriaďovať tak, aby neškodila inžinierskym sieťam, doprave a ostatným záujmom obyvateľov.To znamená, že je zakázané na verejných priestranstvách vypilovať ale aj vysádzať trvalé trávne porasty, robiť akékoľvek terénne úpravy a taktiež parkovať na verenej zeleni.

Vážení občania, na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.