Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb. ”)
vydáva pre územie (kat. územie) obce Dolná Seč tento:

ŠTATÚT OBCE DOLNÁ SEČ