Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho postavenie upravuje §13 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Poslanci obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči volebné obdobie 2018 -2022:

V zmysle  §12 zákona 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení