Komisie obecného zastupiteľstva 

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda: Ladislav Miklóš,

Členovia: Ing.Zuzana Bezáková PhD., Marián Broškovič.



Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja v zložení:

Predseda: Alexander Kúcs

Členovia: Sucháč Ondrej, Ernest Schweier, Čík Ladislav



Komisia ochrany, protipožiarnej a protipovodňovej, verejného poriadku a životného prostredia

Predseda: Ondrej Nagy

Členovia: 



Komisia kultúry a športu

Predseda: Miroslav Kamenský

Členovia: Katarína Sakošová, Lukáš Faško, Marika Barzová, Zuzana Lichá, Martin Moravec



Komisia mládeže, sociálnych vecí a rodiny

Predseda: Mgr.Lenka Schweier
Členovia: Viola Bogárová, Viktória Dedovič, Martina Broškovičová