Poslanci obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči volebné obdobie 2018 -2022:


Zástupca starostu  ( poverenie )

Ladislav Miklóš

Kandidoval  ako nezávislý kandidát.

Počet hlasov: 161.

predseda komisie finančnej a správy obecného majetku

poverenie: sobášiaci poslanec a rečník na občianskych obradoch 

 


Mgr. Lenka Schweier

Kandidovala ako nezávislý kandidát.

Počet hlasov: 210.

predseda komisie pre ochranu verejného záujmu

predseda komisie mládeže, sociálnych vecí a rodiny

poverenie: sobášiaci poslanec a rečník na občianskych obradoch 

   


Ing. Alexander Kúcs

Kandidoval za koalíciu SNS a SaS.

Počet hlasov: 138.

predseda komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja

člen komisie pre ochranu verejného záujmu  


Ondrej Nagy

Kandidoval za koalíciu SMER - SD a MOST HÍD.

Počet hlasov: 140.

predseda komisie ochrany protipožiarnej a protipovodňovej, verejného poriadku a životného prostredia

člen komisie pre ochranu verejného záujmu

 

BC. Peter Štefka

Kandidoval ako nezávislý kandidát 15.05.2021

Počet hlasov: 12


Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči ( ďalej "OZ") je zákonodarným orgánom obecnej samosprávy. Je to zastupiteľský zbor obyvateľov obce Dolná Seč, ktorý rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa života mesta. Má 5 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi obce v priamych voľbách na štvorročné obdobie.  

OZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa sále kultúrneho domu v Dolnej Seči. Pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania OZ, jeho uznášanie a prijímanie uznesení, nariadení a ďalších rozhodnutí upravuje rokovací poriadok.

OZ patrí pôsobnosť a funkcie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa osobitných nariadení vymedzených Štatútom obce Dolná Seč a ďalšími vnútroorganizačnými normami schválenými OZ.

 

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 1. a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 6. f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. g) uznášať sa na nariadeniach,
 8. h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11 ) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 17. q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.