Obec Dolná Seč leží na ľavobrežnej nive Hrona, na treťohorných uloženinách. V stredoveku patrila do Tekovskej stolice. V roku 1156 sa v doklade o farnosti hovorilo o "villa Sauscsekei". Dôveryhodnejší údaj o obci pochádza z roku 1310, keď to bola ešte celistvá obec, neskôr rozdelená na Hornú a Dolnú Seč.

Podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 medzi najčastejšie priezviská v obci patrili: Ákocs, Szabó, Pula, Pásztor, Koco, Mészáros, Szoke, Pór, Orvos, Mónar, Szur. Miestne obyvateľstvo sa tak ako kedysi zaoberá poľnohospodárstvom, čo potvrdzuje aj obecný symbol, v ktorom sa nachádza kolmo postavené čerieslo a lemeš.

V 18.storočí vlastnili tunajšie majetky Eszterházyovci, ktorí založili chýrny žrebčín, ktorí zanikol pri parcelácií. V roku 1784 postavili v obci terajší klasicistický ev. ref. kostol.

V roku 1925 tu postavili valcový mlyn, ktorý v roku 1961 vyhorel. V rokoch 1947-1960 tu pracovalo košikárske družstvo. V roku 1960 postihla obec povodeň.

Poloha obce na brehu Hrona umožňuje obyvateľom a návštevníkom venovať voľný čas rybolovu a v lete kúpaniu v prekrásnych zátokách tejto pomalej rieky.

V obci sa nachádza kostol reformovanej cirkvi z roku 1784, veža z roku 1802.
V obci je možné nájsť veľké množstvo domov so zachovanou typickou architektúrou. Zvláštnosťou sú ručne kované ornamenty na železných bránach. V parčíku, oproti obecnému úradu sa nachádza pamätník.

V obci sa nachádza aj športový areál s welnes a barom, výrobňa nábytku, betónových plotov, krmív pre zvieratá, veľkoobchod s umelými kvetmi, propán butánom, záhradkársky obchod, motokárová dráha, veľkochov hydiny. 

Obecné symboly

Dolná Seč vznikla niekedy v polovici 14. storočia. Pôvodne jestvovala totiž iba jedna Seč, dve Seče spomína až dokument z roku 1355. Od roku 1534 patrila panstvu Levice, v 18.storočí tu mali Esterháziovci chýrny chov koní.

Miestny obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Potvrdzuje to aj obecný symbol. V pečatidle z roku 1769 je vyryté kolmo postavené čerieslo a lemeš. Pečatidlo sa dodnes zachovalo v Štátnom oblastnom archíve v Nitre so sídlom v Šali. Je veľmi zničené, hrdza silno poškodila povrch pečatného poľa. Drobné vrypy okolo symbolu vznikli pravdepodobne tlačením pečatidla po klinčeku. Jeho kruhopis znie: * N(agy) : SZECSE : FALU : PECZETI * ANNO : 1760. Odtlačok tohto pečatidla obec roku 1863 poslala do Krajinského archívu v Budapešti, aby tu slúžil ako eventuálny podklad k vyhotoveniu nového erbového pečatidla, na ktoré sa pripravovala Krajinská kmeňová kniha obcí.

Dolná Seč svoje pečatidlo z roku 1760 určite používala do začiatku 20. storočia. V druhej polovici 19.storočia ho v kancelárskej praxi obmedzila oválna nápisová pečiatka s textom: BARSMEGYE NAGY-SZECSE KÖZSÉG PECSÉTJE. Novou pečiatkou overené dokumenty sme našli v rokoch 1887 a 1889. Nie je vylúčené, že Dolná Seč svoj symbol opäť použila v rokoch 1938-1944 - v rokoch pripojenia obce k Maďarsku.

Symboly obce používané v súčasnosti:

               

Erb                               Pečať                                   Vlajka