Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb. ”)
vydáva pre územie (kat. územie) obce Dolná Seč tento:

ŠTATÚT OBCE DOLNÁ SEČ

Dolná Seč bude pre svojich obyvateľov zázemím s dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou, vytvorenými vhodnými podmienkami pre pokojné a kvalitné bývanie a dostatočnými možnosťami pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Bude územím s vybudovanou materiálno-technickou základňou pre potreby prímestského cestovného ruchu, ako aj so širokými možnosťami doplnkových aktivít, to všetko pri zachovaní rázu krajiny a úrovne ŽP.