Dolná Seč bude pre svojich obyvateľov zázemím s dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou, vytvorenými vhodnými podmienkami pre pokojné a kvalitné bývanie a dostatočnými možnosťami pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Bude územím s vybudovanou materiálno-technickou základňou pre potreby prímestského cestovného ruchu, ako aj so širokými možnosťami doplnkových aktivít, to všetko pri zachovaní rázu krajiny a úrovne ŽP.

Prírodné zdroje

Dolná Seč leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona v nadmorskej výške 155 m. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné uloženiny s lužnými a nivnými pôdami.mZ celkovej výmery pôdneho fondu, zaberá až 88% pôda poľnohospodárska, vo výmere ktorej má 93%-né zastúpenie orná pôda. Vo výmere pôdy nepoľnohospodárskej, predstavuje 51% zastavaná plocha. 18% z celkovej výmery zaberajú vodné plochy a lesný porast sa rozprestiera na 16-tich % nepoľnohospodárskej pôdy.

Demografické zdroje

K 31.12.2006 žilo v obci dolná Seč 444 obyvateľov. V rámci Slovenska, ako aj Levického okresu patrí k menším obciam. Z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obce Dolná Seč je 58 obyvateľov (13,06%) v predproduktívnom veku, 218 (49,1%) obyvateľov predstavuje zložku produktívneho obyvateľstva a počet obyvateľov v poproduktívnom veku je 168 (37,84%). Podľa tejto vekovej štruktúry možno dané územie považovať za regresívny typ sídla, nakoľko v počte obyvateľov prevláda poproduktívna zložka (obyvatelia v dôchodkovom veku) nad predproduktívnou (deti a mládež do 14 rokov) a to pomerom takmer tri k jednej. Tento jav je charakteristický pre menšie obce, kde základom ekonomickej štruktúry je poľnohospodárstvo.
Pri porovnaní jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Dolnej Seče s okresnou úrovňou možno konštatovať značný deficit obyvateľov v produktívnom veku, v neprospech zastúpenia poproduktívnej zložky obyvateľstva.

Vývoj obyvateľstva obce Dolná Seč v rokoch 1970-2006

rok predproduktívny
vek do 14 rokov
produktívny
vek 15-60 rokov
poproduktívny
vek nad 60 rokov
celkom
1970 154 384 110 648
1980 133 350 110 593
1991 53 242 135 432
1997 40 222 147 402
2001 47 278 147 426
2005 56 296 151 447
2006 58 218 168 444


Vierovyznanie

Obec Dolná Seč je nábožensky rôznorodá, nakoľko tu má zastúpenie viacero cirkví a náboženstiev. Najviac obyvateľov sa hlási k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania - 26,3% a k rímskokatolíckej cirkvi - 25,4%.

Obec je charakteristická tým, že na jej území žijú zástupcovia širokého spektra cirkví a náboženstiev, spolu má v obci zastúpenie až desať cirkví. Obce nachádzajúce sa v tejto geografickej oblasti Tekovského regiónu sa vyznačujú náboženskou heterogenitou.

Národnosti, menšiny

Národnostne možno považovať obec Dolná Seč za etnicky vyrovnanú. Podľa posledného sčítania ľudu tvorí podiel slovenskej národnosti 85,4%. K maďarskej národnosti sa hlási 7,5% obyvateľov regiónu a podiel rómskej národnosti predstavuje 2,6%, aj keď v skutočnosti je tento podiel oproti výsledkom SODB z roku 2001 vyšší.

Vzdelanie

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce dolná Seč odzrkadľuje vidiecky charakter tohto územia. Je dôležitou charakteristikou z hľadiska rozvoja trhu práce a ekonomickej štruktúry obce. Vzdelanostná štruktúra obyvateľov je v porovnaní s obcami v Tekovskom regióne, ako aj s celoslovenským priemerom pomerne priaznivá. Až polovica dospelej populácie obce má ukončené len základné vzdelanie, 25% učňovské vzdelanie a 18% z dospelých obyvateľov má ukončenú strednú školu s maturitou. Aj napriek vysokému podielu obyvateľov so základným vzdelaním dosiahlo 7% obyvateľov vysokoškolské vzdelanie. Ide najmä o VŠ s poľnohospodárskym a technickým zameraním. Tento fakt vyplýva zo zamerania územia na strojárenskú a priemyselnú výrobu a je spôsobený existenciou silných a významných strojárenských a energetických podnikov priamo v území, ktoré vyhľadávajú kapacity v týchto odvetviach. (JE Mochovce, SES Tlmače) Tiež súvisí so silnou poľnohospodárskou základňou obce.

Ekonomicky aktívni obyvatelia

Z hľadiska ekonomickej aktivity je v obci nízky podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v pomere s trvalo bývajúcim obyvateľstvom (40,46). V porovnaní so slovenským podielom ekonomicky aktívneho obyvateľstva je to menej až o 11%. AK by sme tento údaj porovnali s úrovňou Levického okresu, tu je rozdiel ukazovateľov 9%. Tento fakt vyplýva najmä z vidieckeho charakteru sídlenia, kde väčšina žien zostáva v domácnosti, resp. má menej príležitostí sa zamestnať. Kým podiel žien na trvalo bývajúcom obyvateľstve v obci je o 0,3% vyšší ako priemer Nitrianskeho kraja, ich podiel na ekonomicky aktívnom obyvateľstve je o takmer 5% nižší. Týmto javom sa dá vysvetliť aj to, že pomer ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom obyvateľstve je o 10,5% nižší, ako v Nitrianskom kraji.

Sociálne, kultúrne a spoločenské zdroje

Materské a základné školy

V obci sa nenachádza základná škola, školopovinní žiaci navštevujú Základnú školu v Leviciach, alebo v Jure nad Hronom. Keďže v obci je postačujúca a dostatočná frekvencia autobusových spojov, je toto riešenie schodné aj v budúcnosti.

Spoločenské a športové zariadenia - infraštruktúra voľného času

ZARIADENIE DOLNÁ SEČ
Futbalové ihrisko 1
Kultúrny dom 1
Knižnica 1


Kultúrny a spoločenský život, trávenie voľného času, spolky, tradície

Záujmové združenia a spoločenské organizácie v obci

NÁZOV ORGANIZÁCIE PREDMET ČINNOSTI POČET ČLENOV KONTAKTNÁ OSOBA
Slovenský zväz záhradkárov Pestovanie ovocia a zeleniny, organizovanie výstav, degustácia vín 35 Michal Malfoldy
Dolná Seč č.93
Kynologický klub Výcvik nemeckých ovčiakov k poslušnosti 6 Arpád Debrovský 
Dolná Seč č.97
Pasienková spoločnosť Obhospodarovanie spoločného majetku - pasienkov 170 Ján Zomborský 
Dolná Seč č.8

Materiálne zdroje

Vlastnícke vzťahy

Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde je podobné ako na väčšine Slovenska. Vzhľadom na zdĺhavosť procesu predstavujú nejasné vlastnícke vzťahy a historická rozdrobenosť vlastníctva prekážku pre ďalší rozvoj územia a rozvojové . Obec Dolná Seč nemá ROEP, v obci neprebehli pozemkové úpravy a absentuje tu aj územno-plánovacia dokumentácia.

Domový a bytový fond

Existencia príležitostí na bývanie, ako aj stav domového a bytového fondu sú určujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú ďalší rozvoj obce a napĺňajú jej obytnú funkciu.

Štruktúra domového fondu v obci odzrkadľuje vidiecky ráz, väčšina obyvateľov žije v rodinných domoch, z ktorých je 89% trvalo obývaných, zvyšok tvoria neobývané domy. Tento údaj je aktuálny k poslednému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov z roku 2001. Terajšia situácia v obývanosti domového fondu je priaznivejšia.

V obci sa nenachádzajú žiadne bytovky.

Vo vlastníckych vzťahoch domov má jednoznačnú prevahu vlastníctvo fyzických osôb, ktoré je aktuálne takmer v 96%-tách všetkých domov. 1% domov z celého domového fondu je vo vlastníctve obce.

Priemerný vek rodinných domov je 50 rokov, čo je vyšší vek ako priemer v Levickom okrese a Tekovskom regióne.

Pri členení rodinných domov podľa roku ich výstavby prevládajú čo do počtu rodinné domy vystavané do roku 1945. Silné zastúpenie majú domy postavené v rokoch 1946 až 1970. V tomto časovom horizonte obyvatelia postavili 32% z celkového počtu rodinných domov v obci. Najmenšia výstavba bola zaznamenaná od roku 1981 až do roku 1990.

Najviac domového fondu prvej kategórie sa v obci Dolná Seč postavilo v rokoch 1971-1980. Pri domovom fonde druhej kategórie bola najprogresívnejšia výstavba v rokoch 1946-1970.

Infraštruktúra a vybavenosť domácností

Vybavenosť domov základnou infraštruktúrou je závislá od vybavenosti obce. Ak má obec dobudovanú technickú infraštruktúru, väčšina domácností v obci využíva tieto služby. Vybavenie obce Dolná Seč technickou infraštruktúrou je podobné širšiemu regiónu a okolitým obciam.

82,5% z celkového počtu domácností je napojených na plyn, 89% domácností je vybavených vodovodom, na žumpu a septik je napojených 93,1% domácností.

Cestnú infraštruktúru tvoria síce hlavne miestne cesty, napriek tomu spojenie s hlavnými cestami je dobré (blízkosť cesty 1/51 a 1/76). Obcou vedie železničná trať a nachádza sa tu železničná zastávka, a obec je zapojená tiež do verejnej autobusovej dopravy. Zaobchádzanie s komunálnym odpadom je na dobrej úrovni, v obci je organizovaný separovaný zber.

Majetok obce Dolná Seč

MAJETOK
NADOBÚDACIA HODNOTA V Sk
POSLEDNÁ ÚČTOVNÁ HODNOTA K 06/2006
Obecný úrad
238 020
-
Kultúrny dom
3 377 719
2 624 689
ČOV
10 500 000
9 187 500
Vodný zdroj
1 732 441
1 047 369
Materská škola
1 180 617
850 963
Dom smútku
122 903
456 134
SPOLU
17 151 700
14 166 655


V katastrálnom území obce Dolná Seč sa nenachádza žiadna voľná hospodárska budova.

Budúce plánované aktivity v oblasti investičnej činnosti.

PLÁNOVANÁ INVESTÍCIA
ČAS
ROZPOČET
ZDROJ
KD-podkrovie 2007-2008
3 000 000
Vlastný zdroj+ dotácia
Rekonštrukcia MŠ na iné účely 2008-2009
5 000 000
Fondy
Športové ihriská 2008
600 000
Vlastný zdroj
Oddychová zóna 2008
800 000
Vlastný zdroj
Kanalizácia 2007
35 000 000
Fondy

Ekonomické zdroje

Štruktúra podnikateľskej sféry

Ekonomická základňa obce Dolná Seč je tvorená najmä súkromným sektorom, ktorý v obci predstavujú predovšetkým podnikatelia živnostníci. V obci má zastúpenie aj niekoľko malých a stredných firiem typu právnických osôb.

Podnikateľské aktivity v obci prezentuje 21 podnikateľských subjektov zapísaných do živnostenského registra, 8 podnikateľských subjektov zapísaných do Obchodného registra a 11 súkromne hospodáriacich roľníkov.

Ekonomická štruktúra v obci Dolná Seč je diverzifikovaná a sformovali ju najmä živnostníci v oblasti poľnohospodárstva a služieb, aj keď v obci má zastúpenie tiež výrobný priemysel.

33% z celkového počtu podnikateľských subjektov pôsobí v primárnom sektore, sekundárny sektor je zastúpený 22%-tami podnikateľských subjektov a najviac, 47% z celkového počtu miestnych podnikateľov pôsobí v oblasti obchodu a služieb.

Celkovo možno konštatovať široké zastúpenie podnikateľských subjektov v obci a značnú diverzifikovanosť podnikateľského prostredia.

Primárny sektor je v obci zastúpený len 2 poľnohospodárskymi subjektmi a 11 súkromne hospodáriacimi roľníkmi.
Sekundárny reprezentujú podnikateľské subjekty zamerané na výrobu nealkoholických nápojov-sirupov, výrobu a montáž zabezpečovacích systémov do áut, výrobu kovových konštrukcií a kŕmnych zmesí pre králiky.
V terciálnom sektore sa jedná najmä o maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, vodoinštalačné práce, veľkosklad zeleniny, oprava záhradnej techniky, autodopravu, autoservis a iné.

Keďže Slovenské energetické strojárne, a.s. v Tlmačoch sú podnikom s dlhoročnou tradíciou, je v obci silná základňa fundovaných a žiadaných odborníkov v oblasti strojárstva. Z tohto dôvodu pôsobí v regióne, ale i v zahraničí veľa kovobrábačov, zváračov, zámočníkov a montážnikov. Väčšina z nich sú SZČO, niektorí sú v zamestnaneckom pomere.

Dolná Seč bude pre svojich obyvateľov zázemím s dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou, vytvorenými vhodnými podmienkami pre pokojné a kvalitné bývanie a dostatočnými možnosťami pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Bude územím s vybudovanou materiálno-technickou základňou pre potreby prímestského cestovného ruchu, ako aj so širokými možnosťami doplnkových aktivít, to všetko pri zachovaní rázu krajiny a úrovne ŽP.

Cestovný ruch

Regionálne združenie miest a obcí Tekov, ktorého je obec Dolná Seč súčasťou disponuje veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu, hlavne vidieckej turistiky a agroturistiky. Obec sa rozprestiera v oblasti s bohatými historickými, prírodnými a kultúrnymi danosťami. Momentálne však nie je tento potenciál v dostatočnej miere využitý, tiež v regióne absentuje metariálno-technická základňa pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky. Návštevníkov môže prilákať aj motokárová dráha s vonkajšou dráhou aj s krytou dráhou.