Ev. číslo Predmet Dodávateľ Suma v EUR
O2020/001 Objednávame si u Vás revízie podľa cenovej ponuky PARAGON-elektroslužby 954
O2020/002 Objednávame si u Vás servis kanalizačnej ČS podľa predloženej kalkulácie PARAGON-elektroslužby 189
O2020/003 Objenávame si u Vás geodetické práce vytýčenie parcely v k.ú. Dolná Seč na LV č.1 Ing. Pavel Lauko - geodetická kancelária 367
O2020/004 úmrtné listy, potvrdenie o pobyte bianco Centrum polygrafických služieb 0
O2020/005 Objednávame si čerpadlo Flygt DP 3069 podľa vašej cenovej ponuky LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 3118,61
O2020/006 Objednávame si u Vás HG prieskum jestvujúcej studne s  vypracovanim záverečnej správy k vodoprávnemu konaniu GEO - Komárno s.r.o. 840
O2020/007   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2020/008 Objednávame si u Vás na geodetické práce na plánovanej komunikácii v k.ú. Dolná Seč parcela registra "C"247/1,5,7 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO 430
O2020/009 Objednávame si u Vás vytýčenie existujúcich sietí katastrálne územie Dolná Seč Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2020/010 Objednávame si u Vás projekt pre stavebné povolenie a realizáciu "Obslužná komunikácia k ČOV, k.ú.Dolná Seč" PROKOM-Ružena Drienovská 1400
O2020/011 Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku AquaLaB s.r.o. 0
O2020/012 Objednávame si u Vás dočasné dopravné značenie pri realizácii nových chodníkov v obci Dolná Seč projekt pre stavebné povolenie iProdos, s.r.o., 300
O2020/013 Objednávame si u Vás vývoz kalu z ČOV Dolná Seč Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2020/014 Objednávame si u Vás vypracovanie jednostupňového projektu "Viacúčelový športový areál obce - zmena účelu časti stavby" Ing. Mária Doníková - MD Project 150
O2020/015 Objednávame si podľa ponuky číslo NAB/20/28394: Aerační membrána FB 102-N/0,6 (jemná) PU K0197-2 07-04-01-01 PU KUBÍČEK VHS, s.r.o. 635,71
O2020/016 Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky LI GROUP s.r.o. 1540,41
O2020/017 Objednávame si u Vás čistenie hydročistíčom a vývoz kalu z ČOV Dolná Seč v termíne 21.09.2020 08.00 hod Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2020/018 Objednávame si u Vás vytýčenie existujúcich sietí katastrálne územie Dolná Seč Slovak Telekom, a.s. 0
O2020/019 Objednávame si u Vás kamenivo a štrkopiesok podľa aktuálneho cenníka na 09.10.2020 8,30h ANTECO s.r.o. 0
O2020/020 Objednávame si u Vás revíziu komínov na budovách Obecného úradu,Materskej školy a Športového areálu Kamil Palko - kominárstvo 0
O2020/021 Objednávame si u Vás externý projektový manažment spracovanie ŽoNFP v rámci Výzvy na poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu podľa cen.ponuky Novo Funding s.r.o. 600
O2020/022 Ako vlastník verejného vodovodu/kanalizácie, v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z.z.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0