Zmluva Dolná Seč s: Predmet: Náhľad: Dátum zverejnenia:
Tekovská ekologická Dohoda o poskytnutí daru 1-2020-Tekovská ekologická - dohoda o poskytnutí daru.pdf 7.2.2020
Nikola Jakubíková Zmluva o vystúpení 2-2020-Nikola Jakubíková-zmluva o vystúpení.pdf 7.2.2020
Cityplan, s.r.o. Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 3-2020-Cityplan-zmeny a doplnky uzemneho planu.pdf 12.2.2020
SOZA Hromadná licenčná zmluva 4-2020-SOZA-Hromadná licenčná zmluva.pdf 15.2.2020
Ján Belan Dodatok k zmluve o zneškodnení OV 5-2020-Belan-Dodatok č. 1 - zneškodnenie odpadových vôd.pdf 15.2.2020
Jur nad Hronom Zmluva o dielo+Dodatok k zmluve o dielo 6-2020-Jur nad Hronom Dodatok k zmluve o dielo.pdf 15.2.2020
Zlatner Zmluva o dielo - modernizácia Domu smútku+dodatok

Zlatner - Zmluva o dielo - modernizacia domu smutku.pdf

7-2020- Zlatner-Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - modernizacia domu smutku.pdf

Zlatner-Poistka zodpovednosť za škodu.pdf

9.3.2020
Prima Banka Zmluva na municipálny úver - rekonštrukcia domu smútku 8-2020- Prima banka - zmluva na municipálny úver - rekonštrukcia domu smútku.pdf 18.3.2020
Zuzana Ganzova Zmluva o prenájme športového areálu 9-2020-Zuzana Ganzova-Zmluva o prenájme športového areálu.pdf 23.3.2020
Pôdohospodárska platobná agetúra Dodatok k zmluve o poskytutí finančného príspevku Č. 074NR220060 - Dom smútku 10-2020-Dodatok č.1 PPA-K ZMLUVE 32-2018 O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074NR220060.pdf 23.4.2020
Prima Banka Zmluva o vydaní platobnej karty 11-2020-Primabanka-Zmluva o vydaní platobnej karty.pdf 21.5.2020
MADE spol. s r.o Zmluva o spracúvaní osobných údajov 12-2020-MADE-Zmluva o spracuvani osobnych udajov.pdf  16.6.2020
MADE spol. s r. o Dodatok č.1 k zmluve o spracúvaní osobných údajov 13-2020-MADE-Zmluva o spracuvani osobnych udajov - dodatok č. 1.pdf 17.6.2020
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV   Príkazná zmluva 14-2020-Regionálne združenie miest a obcí TEKOV - príkazná zmluva.pdf 17.6.2020 
Pasienkové spoločenstvo Nájom poľnohospodárskej pôdy 15-2020-Pasienkové spoločenstvo -Dodatok č. 2 nájom poľnohospodárskeho pozemku.pdf 1.7.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby Zmluva o poskytnutie dotácie na ÚP 16-2020-Ministerstvo dopravy a výstavby-Zmluva o poskytnutí dotácie ÚP.pdf 22.7.2020
Výskumný ústav vodného hospodárstva Dohoda o umiestnení monitorovacieho zariadenia 17-2020-Výskumný ústav vodného hospodárstva - Dohoda o umiestnení monitorovacieho zariadenia.pdf 10.8.2020
Komunálna poisťovňa Dodatok č.1 k poisťovacej zmluve 18-2020 - Komunálna poisťovňa -  dodatok č. 1.pdf 20.8.2020
Dryada garden, s.r.o Zmluva o dielo - dostavba chodníka  19-2020-Dryada - Zmluva o dielo-dostavba chodníka.pdf 2.9.2020
Prima banka Zmluva o úvere 20-2020-Prima banka  - Zmluva o úvere.pdf 2.9.2020
Regionálne združenie miest a obcí Tekov Príkazná zmluvana VO 21-2020-Združenie miest a obcí Tekov - Príkazná zmluva na VO.pdf 22.9.2020
Viktória Hudecová Zmluva o nájme nebytových priestorov 22-2020-Hudecová-Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf 8.10.2020
Michal Márföldy Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 23-2020-Márföldy-Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy.pdf 8.10.2020
Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na nohejbal 24-2020-NSK-Zmluva 128-2020 dotácia nohejbal.pdf

22.10.2020

Regionálne združenie TEKOV  Príkazná zmluva na vykonávanie VO 25-2020-TEKOV - Príkazná zmluva 06-2020 na vykon VO.pdf 22.10.2020 
 Dryada Garden  Dodatok k zmluve na rekonštrukciu chodníkov 26-2020- DRYADA Garden-Dodatok č. 1 Rekonstrukcia chodnikov.pdf 22.10.2020 
Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o dotácii 27-2020-NSK-Zmluva o dotacii.pdf 30.10.2020
Žilkayová Zmluva o audite 28-2020-Zilkayova-Zmluva audit uctovnej zavierky.pdf 30.10.2020
ÚPSVaR Dohoda o pomoci v HN 29-2020-Úrad práce socialnych vecí a rodiny - dohoda o pomoci v HN.pdf 11.11.2020
MF SR Zmluva o návratnej finančnej pomoci 30-2020-MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci.pdf 18.11.2020
Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 31-2020-ŠÚSR-Zmluva o výpožičke.pdf 30.11.2020
Telekom Zmluva o poskytovaní služieb 32-2020-Telekom-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 4.12.2020
Komunálna poisťovňa Zmluva o poistení 33-2020-Komunálna poisťovňa-Poistná zmluva.pdf 9.12.2020
Tekovská ekologická Dodatok č.4 k Zmluve o zbere vývoze a zneškodnení odpadu 34-2020-Tekovská ekologická Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere vývoze a zneškodnení odpadu.pdf 21.12.2020
SPP Zmluva o dodávke plynu 35-2020-SPP-Zmluva o dodávke plynu.pdf 21.12.2020
Energie2, a.s Rámcová Zmluva 36-2020-Energie2-Rámcová_dohoda.pdf 21.12.2020
Energie2, a.s. Zmluva o dodávkach el. energie  37-2020 - Energie2-Zmluva o zdr.dod.el.energie.pdf 28.12.2020