Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2019 (utorok) o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Dolnej Seči. Bližšie informácie TU.

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU V INFIKOVANEJ A VYSOKORIZIKOVEJ OBLASTI
(NEKOMERČNÉ CHOVY – DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU) Stiahnete TU.

Obecný úrad v Dolnej Seči oznamuje občanom obce, že dňa 19.06.2020 t. j. v piatok budú v našej obci pristavené 4 veľkoobjemové kontajnery na objemový odpad z domácností. Až do naplnenia môžete do nich ukladať veľkoobjemový odpad, t.j. veci ktoré majú  väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť do 110l zberných nádob. Sú  to napr. staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne.

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor!

Upozorňujeme občanov, že kontajnery neslúžia na zber biologického odpadu, nebezpečného odpadu, pneumatík a elektronického odpadu, ako napr. televízory, práčky, chladničky a pod..

Vážení občania, každý zásah do súčasného stavu obecnej zelene, najmä jej likvidáciu alebo výsadbu  je možný len so súhlasom obce a v súlade so schváleným územným plánom kde sa zeleň musí zriaďovať tak, aby neškodila inžinierskym sieťam, doprave a ostatným záujmom obyvateľov.To znamená, že je zakázané na verejných priestranstvách vypilovať ale aj vysádzať trvalé trávne porasty, robiť akékoľvek terénne úpravy a taktiež parkovať na verenej zeleni.

Vážení občania, na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.