Úvod

Slovenský zväz záhradkárov pozýva na

15. ročník degustácie vín.

Uskutoční sa 16. marca 2018 o 17:00 h v kultúrnom dome v Dolnej Seči. Bližšie informácie TU.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4 bude pri príležitosti Svetového dňa vody 2018 poskytovať dňa 21.3.2018 bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov obyvateľov okresu Levice v ukazovateľoch dusičnany a dusitany ako aj poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.


Zmena zákona o správnych poplatkoch a zákona o e-GovernmenteVýzva na odstránenie porastovObecný úrad v Dolnej Seči oznamuje občanom, že sa  vykonáva distribúcia jódovej profylaxie – jódových tabletiek. Žiadame preto občanov, aby si prišli prevziať nové jódové tabletky a odovzdať staré a to v termíne do 14. decembra 2017 v kancelárii na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

Obecný úrad v Dolnej Seči oznamuje občanom, že v zmysle Vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a Vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z.z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie, sa bude vykonávať distribúcia jódovej profylaxie – jódových tabletiek – ako jedno z doplnkových opatrení z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnej látky z AE Mochovce. Súčasťou výdaja profylaktík je aj prevzatie starých jódových tabliet, ktoré sú po expirácii.


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach zasiela usmernenie k ochrane úrody pred požiarmi v roku 2017.

Ak nie je vo vašich silách uhasiť požiar, okamžite privolajte hasičskú jednotku:

Integrovaný systém na tel. číslo 112, alebo 150

Bližšie informácie TU


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.06.2017 od 14,00 h do odvolania

Bližšie informácie TU


Vážení občania

zelený biologicky rozložiteľný odpad, môžete  vyviesť na miesto pri Lapoši  vyznačené tabulou KONÁRE  a ZELENÝ ODPAD,

a použitý kuchynský olej - od 7.00 hod. do 7.30 hod. pracovníkovi obce na OcÚ.


Zmena otváracích hodín pošty:

Nové otváracie hodiny ( s platnosťou od 01.05.2017):

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 07:30- 11:30, 13:00- 14:00 hod.

Streda: 07:30 - 08:40, 13:00 - 17:00 hod.

Bližšie informácie


OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LEVICIACH ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE dňom 5.4.2017 od 14,00 hod.

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Mesto Levice oznamuje, že zápis detí narodených od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011 do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2017/2018 bude dňa 21. apríla a 22. apríla 2017 nasledovne:

21. apríla 2017 (piatok ) od 14.00 hod. – 18.00 hod.

22. apríla 2017 (sobota ) od   8.00 hod. – 12.00 hod.

Bližšie informácie sú v priloženom materiáli


Tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať každý nepárny týždeň v utorok.


Výzva na odstránenie porastov


Triedený odpad ČO SA ZBIERA A ČO SA NEZBIERA


Upozornenie pre stavebníkov

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy


Výbor Pasienkového spoločenstva Obce Dolná Seč

oznamuje spoluvlastníkom podielov v spoločenstve a občanom obce, že ponúka na predaj palivové drevo. Čítať ďalej ...


Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV


 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ