Úvod

Informácia k Novele zákona o vodách.


Ponuka aktivít a služieb, ponúkaných Slovenským červeným krížom. Stiahnete TU.


 

OZNAM

Dočasná zmena stránkových hodín od 07.01.2019

vyplývajúca z personálnych dôvodov:

Pondelok                  08:00 – 13:00 hod.

Utorok                      08:00 – 13:00 hod.

Streda                      08:00 – 16:30 hod.

Štvrtok                     nestránkový deň

Piatok                       08:00 – 13:00 hod.

 


 

Oznámenie o výsledku prešetrenia doručenej petície


Výzva na odstránenie stromov a porastov z vedení distribučnej sústavy.


Zastupiteľstvo  Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018  účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 a umožnenie cestovania všetkým plne platiacim cestujúcim liniek prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Nitrianskeho samosprávneho kraja za zľavnené cestovné v súlade s Tarifou prímestskej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, jednosmerné osobitné cestovné I., počas Európskeho týždňa mobility 2018  a to v termíne od 16.9.2018 do 22.9.2018.


Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 21. 9. 2018. Bližšie informácie TU.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v celom katastrálnom území okresu LEVICE dňom 27.08.2018 od 08:00 hod.

mjr. Mgr. Jaroslav Sekereš v.r.


Potvrdenie o registrácii ŽoNFP, v rámci PRV SR 2014-2020, ktorá bola do podateľne PPA doručená v rámci výzvy č. 22/PRV/2017, pre Opatrenie 7., podopatrenie 7.4.

 

Informácia o realizácii rekonštrukcie chodníkov a autobusových zastávok a o vypracovaných projektoch a podaných žiadostiach o nenávratné finančné príspevky.

Vážení občania,

starosta obce oznamuje, že na základe vypracovaného projektu  sme z Programu rozvoja vidieka SR získali nenávratný finančný  príspevok na rekonštrukciu chodníkov na hlavnej ulici v celkovej sume 99 840 Eur. S rekonštrukciou chodníkov sa začne tento týždeň. Plánovaná doba rekonštrukcie je 5 týždňov.

Obci sa tiež podarilo získať dotáciu z ministerstva financií na rekonštrukciu autobusových zastávok v celkovej sume 13 500 Eur. Rekonštrukcia autobusových zastávok by mala začať v pondelok 20.8.

Občanov zároveň touto cestou prosíme o trpezlivosť počas celej doby rekonštrukcie.

Okrem uvedených projektov bol v priebehu roku vypracovaný  aj projekt a podaná žiadosť o nenávratný finančný  príspevok z  Programu rozvoja vidieka SR na rekonštrukciu domu smútku (chladiaceho boxu a interiéru) a jeho okolia v celkovej sume 69 013, 74 Eur. V neposlednom rade bol vypracovaný aj projekt a podaná žiadosť o finančný príspevok na detské ihrisko v celkovej sume 150 000 Eur. Uvedené žiadosti (projekty) sú v štádiu posudzovania.

Eugen Čornák


Preušenie dodávky elektrickej energie

dňa 7. 9. 2018. Bližšie informácie TU.


Ochrana úrody pred požiarmi


Oznamujeme našim občanom, že Obecný úrad Dolná Seč zavádza nový systém informovania občanov prostredníctvom  SMS správy alebo emailu. Každý  občan, ktorý zaregistruje svoje telefónne číslo do tohto systému, dostane SMS správou alebo mailom oznamy obecného úradu. Telefónne číslo si môžete zaregistrovať jednoducho odoslaním správy vo formáte registracia na číslo  0911 594 912.

Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z SMS systému alebo mailu, nebude poskytnuté tretím osobám! Prijímanie správ si môžete kedykoľvek zrušiť odoslaním správy: registracia zrusit na vyššie uvedené číslo. Odoslaním SMS na vyššie uvedené číslo neplatíte žiadne špeciálne poplatky, je to štandardná SMS-ka.


Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov INFO TU

Úhyn ošípaných je potrebné nahlásiť TU


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania.

Bližšie informácie.


Zmena zákona o správnych poplatkoch a zákona o e-GovernmenteVýzva na odstránenie porastovVážení občania

zelený biologicky rozložiteľný odpad, môžete  vyviesť na miesto pri Lapoši  vyznačené tabulou KONÁRE  a ZELENÝ ODPAD,

a použitý kuchynský olej - od 7.00 hod. do 7.30 hod. pracovníkovi obce na OcÚ.


 

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV


 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ