Úvod


Ponuka na legalizáciu stavieb.


Milí susedia!

Chcete niečo kúpiť alebo predať? Máte prebytok vajíčok, či deti vyrástli detský bicykel? Môžete na to použiť novú „BAZÁROVÚ NÁSTENKU“ v priestoroch obecného úradu. Stačí napísať jednoduchý inzerát a pripnúť ho na „BAZÁROVÚ NÁSTENKU“ Inzerát by mal obsahovať:  čo predávate/kupujete, dátum zadávania inzerátu, telefónne číslo.

Ďalej môžete napísať aj cenu prípadne pridať fotku. Každý inzerát bude vyvesený mesiac. Takto si navzájom pomôžeme zbaviť sa toho, čo máme navyše, alebo lacno kúpiť niečo, čo nám chýba.


 

Výbor ZO - SZZ v Dolnej Seči pozýva všetkých svojich členov, všetkých občanov obce Dolná Seč a ostatných záujemcov
na 16. ročník degustácie vín, ktorá sa uskutoční v piatok 22. marca 2019 od 17.oo hod. v kultúrnom dome v Dolnej Seči.
Bližšie informácie TU.


 

Stanovenie sadzby za likvidáciu separovaného odpadu v závislosti na kvalite jeho vytriedenia.


 

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.


 

OZNAM

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť napr. kúpou, dedením, dražbou, darovaním, alebo nehnuteľnosť predali, aby do 31. januára 2019 podali Daňové priznanie na Obecný úrad.

 

OZNAM

Upozorňujeme občanov aby kvôli zimnej údržbe, cieľom ktorej je bezpečná zjazdnosť našich komunikácií , neparkovali autá na komunikáciách. Uvedené opatrenie zvýši nielen Vašu bezpečnosť ale aj prejazdnosť našich ciest a v neposlednom rade aj zníži vynaložené prostriedky na zimnú údržbu našich komunikácií.

Za pochopenie ďakujeme.

 

OZNAM

Upozorňujeme občanov, že betónové kocky z chodníkov sú riadne zaevidovaným obecným majetkom a akékoľvek neoprávnené nakladanie s týmito betónovými kockami, sa bude považovať za porušenie interných predpisov obce.


 

 

OZNAM

Upozorňujeme občanov na povinnosť predložiť doklad o odvoze odpadových vôd zo žumpy najviac za posledné 2 roky.

Ten kto odvoz odpadových vôd vykonával, je povinný vydať doklad o vývoze tomu kto o vývoz požiadal. Bližšia informácia k Novele zákona o vodách.


 

 

Ponuka aktivít a služieb, ponúkaných Slovenským červeným krížom. Stiahnete TU.


Oznámenie o výsledku prešetrenia doručenej petície


Výzva na odstránenie stromov a porastov z vedení distribučnej sústavy.


Zastupiteľstvo  Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018  účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 a umožnenie cestovania všetkým plne platiacim cestujúcim liniek prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Nitrianskeho samosprávneho kraja za zľavnené cestovné v súlade s Tarifou prímestskej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, jednosmerné osobitné cestovné I., počas Európskeho týždňa mobility 2018  a to v termíne od 16.9.2018 do 22.9.2018.


 

 

Potvrdenie o registrácii ŽoNFP, v rámci PRV SR 2014-2020, ktorá bola do podateľne PPA doručená v rámci výzvy č. 22/PRV/2017, pre Opatrenie 7., podopatrenie 7.4.

 

Informácia o realizácii rekonštrukcie chodníkov a autobusových zastávok a o vypracovaných projektoch a podaných žiadostiach o nenávratné finančné príspevky.

Vážení občania,

starosta obce oznamuje, že na základe vypracovaného projektu  sme z Programu rozvoja vidieka SR získali nenávratný finančný  príspevok na rekonštrukciu chodníkov na hlavnej ulici v celkovej sume 99 840 Eur. S rekonštrukciou chodníkov sa začne tento týždeň. Plánovaná doba rekonštrukcie je 5 týždňov.

Obci sa tiež podarilo získať dotáciu z ministerstva financií na rekonštrukciu autobusových zastávok v celkovej sume 13 500 Eur. Rekonštrukcia autobusových zastávok by mala začať v pondelok 20.8.

Občanov zároveň touto cestou prosíme o trpezlivosť počas celej doby rekonštrukcie.

Okrem uvedených projektov bol v priebehu roku vypracovaný  aj projekt a podaná žiadosť o nenávratný finančný  príspevok z  Programu rozvoja vidieka SR na rekonštrukciu domu smútku (chladiaceho boxu a interiéru) a jeho okolia v celkovej sume 69 013, 74 Eur. V neposlednom rade bol vypracovaný aj projekt a podaná žiadosť o finančný príspevok na detské ihrisko v celkovej sume 150 000 Eur. Uvedené žiadosti (projekty) sú v štádiu posudzovania.

Eugen Čornák


 

Oznamujeme našim občanom, že Obecný úrad Dolná Seč zavádza nový systém informovania občanov prostredníctvom  SMS správy alebo emailu. Každý  občan, ktorý zaregistruje svoje telefónne číslo do tohto systému, dostane SMS správou alebo mailom oznamy obecného úradu. Telefónne číslo si môžete zaregistrovať jednoducho odoslaním správy vo formáte registracia na číslo  0911 594 912.

Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z SMS systému alebo mailu, nebude poskytnuté tretím osobám! Prijímanie správ si môžete kedykoľvek zrušiť odoslaním správy: registracia zrusit na vyššie uvedené číslo. Odoslaním SMS na vyššie uvedené číslo neplatíte žiadne špeciálne poplatky, je to štandardná SMS-ka.


Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov INFO TU

Úhyn ošípaných je potrebné nahlásiť TU


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania.

Bližšie informácie.


Zmena zákona o správnych poplatkoch a zákona o e-GovernmenteVýzva na odstránenie porastovVážení občania

zelený biologicky rozložiteľný odpad, môžete  vyviesť na miesto pri Lapoši  vyznačené tabulou KONÁRE  a ZELENÝ ODPAD,

a použitý kuchynský olej - od 7.00 hod. do 7.30 hod. pracovníkovi obce na OcÚ.


 

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV


 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ

 

ÚRADNÁ TABUĽA

Verejná vyhláška - určenie lesného celku Čifáre (7.5.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-súťaž-športový-areál (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-predaj pozemku (26.4.2019)


Voľba hlavného kontrolóra (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019.pdf (24.4.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Melicherčíková (10.4.2019)


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Návrh VZN o o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov


Návrh plánu kontrolnej činnosti


Verejná vyhláška - Rozhodnutie - vodná stavba - Podlužianka (30.11.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kováčiková (21.11.2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Melicherčík (13.11.2018)


Správne konanie výrub (11.10.2018)


Verejná vyhláška Filová (5.10.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kacz (24.9.2018)


Verejná vyhláška - OÚ Levice - stavba - Podlužianka (24.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Žňava (4.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Dohányová (10.8.2018)


Verejná vyhláška - Tekovský Hrádok - predĺženie stavebného povolenia


Informácia o projekte Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov


Návrh - Záverečný účet obce za rok 2017 (29.5.2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (19. 3. 2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (24. 1. 2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Bačkor (23.1.2018)