Úvod

Zápisnica z 4 zasadnutia Krízového štábu obce Dolná Seč (25.5.2020)


Opatrenie k otvoreniu prevádzok 2. fáza

Opatrenie k bohoslužbám


Zápisnica z 3. zasadnutia Krízového štábu obce Dolná Seč (30.4.2020)


Opatrenie pre nosenie rúšok.pdf

Opatrenie pre schôdze štátnych orgánov.pdf


Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok


10 odporúčaní pri COVID-19


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


SENIORI - pozor na podvodníkov !!!

Polícia varuje


NOVÉ !!! Usmernene pri zbere triedeného odpadu Príspevkovou organizáciou Služby Šarovce


Ministerstvo školstva - rozhodnutie o školách


Opatrenia UVZSR - uzatvorenie prevádzok


Zápisnica z 2. zasadnutia Krízového štábu obce Dolná Seč (25.3.2020)


KAM PATRIA POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE?


Vážení občania,

ak ste osamelá osoba, osoba v povinnej karanténe alebo senior a máte problém si ísť nakúpiť základné potraviny, môžete volať v pondelok až piatok  v čase od 7:00 do 10:00 h a od 16:00 do 18:00 h a v sobotu od 7:00 do 10:00 h na telefónne číslo 0948 069 966 p. Irma Spurná obchod MINI ABC v Dolnej Seči. Rozvoz objednávok sa uskutoční denne okrem nedele od 12:00 do 16:00 h.

Taktiež môžete využiť služby Rozvoz Potravín Levice a okolie Covid19 na tel. 0940931936, ktorí zároveň ponúkajú aj dovoz liekov.

https://www.facebook.com/Rozvoz-Potravín-Levice-a-okolie-Covid19-110588873899039/


Vážení občania,

ochranné rúška šijú dobrovoľníčky v našej obci. Okamžite po ušití sa distribuujú pre našich obyvateľov. V prvom rade pre rizikové skupiny.


Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii

Možnosti kamionistov

Koronavírus Covid-19 - odpovede na najčastejšie otázky

Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR

Informácie pre občanov-KC-OU


Aktuálne informácie o koronavíruse COVID-19 nájdete aj na stránke ÚVZSR.


Vážení občania, dnes o 18.00 hod. zasadal krízový štáb obce Dolná Seč. Prijali sme mnohé opatrenia, na obmedzenie šírenia koronavírusu. Nájdete ich v nižšie zverejnenej zápisnici zo zasadnutia krízového štábu.
Na obecnom úrade budú od 13.3.2020 do odvolania obmedzené úradné hodiny pre verejnosť. V dobe prijatých opatrení úrad bude vykonávať všetky úkony a povinnosti vyplývajúce z príslušných zákonov a nariadení, z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu budeme komunikovať s občanmi len telefonicky a elektronicky a tým čo najviac eliminujeme osobný kontakt a stretávanie sa občanov. K dispozícii budú na telefónnych linkách, ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce. O ďalších opatreniach na obecnom úrade budeme následne informovať.
Prosíme všetkých o ústretovosť, spoluprácu a pochopenie. Správajme sa zodpovedne a nepodceňujme túto situáciu.

Zápisnica z 1. zasadnutia Krízového štábu obce Dolná Seč


Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020


Vážení občania, z dôvodu preťaženia infoliniek a čísla 0800 221 234, ktoré sú zriadené pre účely informovania širokej verejnosti o všetkých potrebných informáciách súvisiacich s koronavírusom (čo je koronavírus, ako sa šíri,ako predchádzať nákaze, postup v prípade nákazy), Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach poskytne potrebné informácie na telefónnom čísle
+ 421 910 901 129 

 


 

Degustácia vín je z dôvodu akútnej epidemiologickej situácie zrušená.


 

Odporúčania hasičov pri dodržiavaní zásad správneho kúrenia a manipulácii s pyrotechnikou.


Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Bližšie informácie.


RADY A TIPY NA EKO VIANOCE


Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2020 .

Bližšie informácie TU.


Vážení občania,

každý zásah do súčasného stavu obecnej zelene, najmä jej likvidáciu alebo výsadbu  je možný len so súhlasom obce a v súlade so schváleným územným plánom kde sa zeleň musí zriaďovať tak, aby neškodila inžinierskym sieťam, doprave a ostatným záujmom obyvateľov.To znamená, že je zakázané na verejných priestranstvách vypilovať ale aj vysádzať trvalé trávne porasty, robiť akékoľvek terénne úpravy a taktiež parkovať na verenej zeleni.


 

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie:
POZOR NA LEGISLATÍVNE POVINNOSTI!!!


Bližšie informácie TU.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 02.08.2019 od 10:00 hod.

Bližšie informácie TU.


Vážení občania, na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.


Dolná Seč v médiách : Deň obce


Možnosť pre obyvateľov NSK zapojiť sa do prieskumu potrieb v oblasti sociálnych služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji. Kliknite TU.

Odpovede z dotazníka pomôžu pri dopracovaní Koncepcie rozvoja  sociálnych služieb, najmä správne sa rozhodnúť, na ktoré služby sa má Nitriansky samosprávny kraj viac zamerať. Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. Tých, ktorí sociálne služby už dnes využívajú, alebo ich táto oblasť zaujíma. Dotazník je anonymný a výsledky po ich spracovaní zverejneníme na webovej stránke kraja. Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme. Termín vyplnenia dotazníka: do 29. júla 2019.

 

 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH
Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných


Ponuka na legalizáciu stavieb.


Milí susedia!

Chcete niečo kúpiť alebo predať? Máte prebytok vajíčok, či deti vyrástli detský bicykel? Môžete na to použiť novú „BAZÁROVÚ NÁSTENKU“ v priestoroch obecného úradu. Stačí napísať jednoduchý inzerát a pripnúť ho na „BAZÁROVÚ NÁSTENKU“ Inzerát by mal obsahovať:  čo predávate/kupujete, dátum zadávania inzerátu, telefónne číslo.

Ďalej môžete napísať aj cenu prípadne pridať fotku. Každý inzerát bude vyvesený mesiac. Takto si navzájom pomôžeme zbaviť sa toho, čo máme navyše, alebo lacno kúpiť niečo, čo nám chýba.


Doklady o vývoze odpadových vôd treba uchovávať v zmysle zákona za posledné dva roky

Ten kto odvoz odpadových vôd vykonával, je povinný vydať doklad o vývoze tomu, kto o vývoz požiadal. Bližšia informácia k Novele zákona o vodách.


BETÓNOVÉ KOCKY SÚ MAJETKOM OBCE

Upozorňujeme občanov, že betónové kocky z chodníkov sú riadne zaevidovaným obecným majetkom a akékoľvek neoprávnené nakladanie s týmito betónovými kockami, sa bude považovať za porušenie interných predpisov obce.


SLUŽBY SČK

Ponuka aktivít a služieb, ponúkaných Slovenským červeným krížom. Stiahnete TU.

 

 

 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

Návrh plánu kontrolnej činnosti (29.5.2020)


Zámer - pozemok, nehnuteľnosť - prenájom (26.5.2020)


Verejná vyhláška - vodná stavba (21.5.2020)


Návrh VZN č. 2-2020 čistota a poriadok v obci Dolná Seč (24.2.2020)


Návrh VZN č 1-2020 po ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolná Seč (24.2.2020)


Záverečné stanovisko k RPUM NSK (22.1.2020)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Andrej Márföldy (13.1.2020)


Oznámenie o uložení zásielky (23. 12. 2019)


Zámer na prenájom športového areálu (13.12.2019)


Rozpočet na r. 2020-2022 (12.12.2019)


Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč číslo: 04/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (12.12.2019)


Oznam pre žiadateľov priamych podpôr (3.12.2019)


Finančný rozpočet 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 (24.11.2019)


Návrh VZN - miestny poplatok za TKO 2019 (24.11.2019)


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na 1. polrok 2020 (18.11.2019)


Verejná vyhláška - vodná stavba - Horná Seč (14.11.2019)


Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu (5,11,2019)


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (15.10.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Faško (4.10.2019)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (10.9.2019)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (3.9.2019)


Oznámenie o výrube drevín (3.9.2019)


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II. polrok 2019 (16.8.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Dohányová (16.8.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Maďar (8.8. 2019)


Rozhodnutie k územnému plánu Levice (19.7.2019)


Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 (10.6.2019)


Návrh VZN - daň za užívanie verejného priestranstva (3.6.2019)


Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemku (31.5. 2019)


Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy športového areálu (31.5. 2019)


Návrh VZN o zrušení požiarneho poriadku (31.5. 2019)


Žiadosť o oznámenie zmeny v hlásení do CEHZ pre chovateľov HZ
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
(24.5.2019)


Verejná vyhláška - určenie lesného celku Čifáre (7.5.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-súťaž-športový-areál (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-predaj pozemku (26.4.2019)


Voľba hlavného kontrolóra (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019.pdf (24.4.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Melicherčíková (10.4.2019)


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Návrh VZN o o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov


Návrh plánu kontrolnej činnosti


Verejná vyhláška - Rozhodnutie - vodná stavba - Podlužianka (30.11.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kováčiková (21.11.2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Melicherčík (13.11.2018)


Správne konanie výrub (11.10.2018)


Verejná vyhláška Filová (5.10.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kacz (24.9.2018)


Verejná vyhláška - OÚ Levice - stavba - Podlužianka (24.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Žňava (4.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Dohányová (10.8.2018)


Verejná vyhláška - Tekovský Hrádok - predĺženie stavebného povolenia


Informácia o projekte Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov


Návrh - Záverečný účet obce za rok 2017 (29.5.2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (19. 3. 2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (24. 1. 2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Bačkor (23.1.2018)


Návrh

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II. polrok 2019